תנאי החברה ואחריות

 • טופס הזמנה – בהתאם לתקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס”ד-2003.
 • טופס הזמנה טלפונית / אינטרנט. טופס זה מכיל את פרטי המזמין, פרטי ההזמנה, מידע ותנאים מחייבים להזמנה, חובה לקרוא את כל התנאים טרם אישור ההזמנה.
 • כל מקום שמוזכר ילד, עד גיל 11. כל מקום שמוזכר תינוק, עד גיל 2.
 • פינוי חדרים ביום היציאה מהמלון בשעה 11:00, היציאה לשדה תעופה בשעה שתקבע ע”י החברה.
 • ביטוח רפואי: עליך לדאוג לביטוח לפי צרכיך, לרבות ביטוח אישי ומטען. בחופשות אקסטרים וסקי מומלץ לרכוש ביטוח המתאים לסוג החופשה. הפוליסה המונפקת הינה באמצעות החברה המבטחת לפי בחירת הנוסע ובהתאם לכלליה ותנאיה. לידיעתך, אין הביטוח מכסה כל מקרה של ביטול ההזמנה, ועליך לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה שברשותך בעניין זה. לקבלת כל החזר שהוא, לרבות החזר דמי ביטול, עליך לפנות ישירות לחברת הביטוח. נשים בהריון חייבות החל מהשבוע ה-24 באישור רפואי בשפה האנגלית.
 • דרכון: באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות וכן לציין בפני חברת גפן הולידייס בע”מ אם ברשותו דרכון, שאינו ישראלי. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לדרכון שברשות הנוסע ודין המדינה העשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיוצ”ב הינן באחריות הנוסע בלבד, למעט אם לא יידע הסוכן את הלקוח על תנאים אלו במפורש. לקוחות המחזיקים בתעודת מעבר ישראלית חייבים להצטייד באשרת כניסה לכל מדינה אליה בכוונתם לנסוע אלא עם ברשותם דרכון נוסף (מדינה זרה) שאינו מצריך אשרת ליעד אליו הם נוסעים. מודגש כי באחריות הלקוח לוודא, כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת את גבולות הארץ, וכי דרכונו תקף וכי יש עימו את כל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה. בכל מקרה החברה אינה אחראית למצבו המשפטי ולמניעות מכל מין וסוג שהוא שחלות על הלקוח. על פי הוראות משרד הפנים נוסעים המחזיקים בדרכונים ישראליים או בתעודות מעבר ישראליות, חייבים לצאת בעזרתם מהארץ, גם אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי.
 • כללי: חברת גפן הולידייס בע”מ (להלן:”החברה” ו/או “גפן הולידייס”) הינה מארגנת חבילות נופש ושירותי תיירות באמצעות ספקי השירות השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה. גפן הולידייס מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות ובמסירות למסור את כל המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא את ההתאמה למבוקש. מובהר בזאת, כי גפן הולידייס לא תהא אחראית במקרים שבהם לחברה אין כל קשר ו/או חלק ו/או יכולת להשפיע על פעולתם של גופים אלו, ומוסכם כי היא איננה אחראית לתקלות, שיבושים ועיכובים למיניהם, העלולים להיגרם מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה וביכולתה הברורה של החברה, לרבות כתוצאה מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי של שירות כלשהו המסופק ע”י נותני השירותים ומי מטעמם וזאת עפ”י כל דין. יחד עם זאת, תפעל גפן הולידייס בנאמנות ובמסירות ללקוח ככל שניתן בידה לסייע במקרים אלו ובכל שאלה, בירור או תקלה, אין באמור לגרוע מהלקוח בזכותו לפנייה לערכאות אחרות ו/או בכל תביעה ישירה כנגד הספק. הטיסות, העברות, המלון,הארוחות, ההסעות, וכן שאר השירותים הנלוים, יסופקו ע”י ספקים חיצוניים וע”י המלונות, בארץ ובחו”ל, ובאחריותם הבלעדית. חברת “גפן הולידייס” משמשת כסוכנות נסיעות ועובדת צמוד עם הספקים לקבלת תמורה מירבית לתשלום של הלקוחות שלנו. על כל תקלה בשרות יש להודיע למשרד החברה במייל באופן מיידי.
 • טיסות: פרטי הטיסות אינם סופיים בהכרח ועשויים להשתנות לרבות מבחינת מועדיהן, מסלולן ופרטי ספק התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים הנה, על-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או הספק בלבד. על הנוסעים לאשר את טיסת החזרה בהתאם לכרטיס הטיסה

ו/או בעזרת הנציג המקומי של ספק חבילת הנופש, 72 שעות לפני מועד היציאה. הינך מופנה לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את הספק. על אף האמור, במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע”י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים) יכול וייאלץ נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה הינן בגדר בקשה בלבד וחברת גפן הולידייס אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-סיפוקה של ההזמנה. באחריות המזמין לבדוק את פרטי האיות המדויק ולוודא שהאיות זהה לאיות בדרכונו לפני שהוא חותם על טופס ההזמנה. מובהר כי בגין שינוי שם ו/או עדכון איות יישא המזמין בתשלום דמי ביטול או תשלום שינוי, לפי חוקי הספק. כל שינוי תאריך ו/או מסלול יחויב בדמי שינוי כמפורט בתנאי הכרטיס ו/או בהתאם לתנאי המוביל האווירי. אין אוכל ושתיה בטיסה למעט לטסים באל על בטיסה סדירה. מקומות ישיבה מקבלים בצ’ק אין, הזמנת מקומות מראש הינה ע”י הלקוח ובתשלום נוסף, כולל לטסים באל על

 • בתי מלון ו/או חבילות נופש: ייתכנו מקרים של תפוסת יתר, אשר בהם ייאלץ בית המלון ו/או הספק המקומי בחו”ל לשנות את בית המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה כזה, אחראי הגורם המספק את השירות להעביר את הנוסע למלון באותה רמה ו/או לספק שירות זהה לשירות שהובטח. דרגות בתי המלון נקבעות באמצעות משרדי התיירות המקומיים בהתאם לכל מדינה ואינם ניתנים להשוואה במדינות שונות. פירוט הדירוג המופיע הינו בהתאם להצגת המוסדות באותה מדינה. במקרה של בעיה יש לפנות לנציג המקומי ו/או לגפן הולידייס ו/או לבית המלון. בחלק מהמלונות אין שירותי ניקיון יומיים ושירות החלפת מגבות. ישנן ערים בהן נגבה מס מקומי בהתאם לשיעור המקומי אשר תשלומו מבוצע במקום. רמת הכשרות והיקף הכשרות הינו באחריות הספק המקומי בלבד. כמו כן החברה רשאית לשנות את תוכניות הנופש לפי שיקול דעתה המקצועית.
 • ביטול ושינויים: כל הרוכש שירות רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א–1981 (להלן:”החוק”), וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול ייעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים (א-ה ללא חגים) לפני המועד שבו אמור השירות להינתן. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, במסירה אישית ו/או בהודעה אלקטרונית לסוכן הנסיעות. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים חדשים לצרכן , לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול. זיכויים במט”ח יינתנו לפי שערי המט”ח ביום התשלום. לאחר ארבע עשר ימים מיום ההזמנה יחויב המזמין בדמי ביטול מלאים. ניתן לרכוש ביטוח ביטול נסיעה בחברות הביטוח.
 • לתשומת לבכם, החתימה על טופס זה מהווה אישור כי אני/ו מאשר/ים בחתימתי, כי קראתי את האמור לעיל, הבנתי את תוכנו ואני מסכים לתנאי המסמך. בהתאם לתקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס”ד-2003, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנות. אני מאשר בחתימתי כי הובאו לידיעתי כל התנאים הנ”ל, הבנתי אותם על בוריים וקיבלתי על עצמי את כולם מרצוני. כמו כן בחתימתי הריני מאשר לחייב את כרטיס האשראי הנ”ל במלוא סכום העסקה.
 • חתימה על טופס זה מהווה אישור כי הבנתי שנספח לטופס הזמנה “טופס פרטי חופשה וטיולים” שנשלח במייל יחד עם טופס זה, הינו כפוף לטופס הזמנה זה, ולכל התנאים והמידע הכללי המופיעים בטופס הזמנה זה.
 • טופס הזמנה – בהתאם לתקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס”ד-2003.
 • טופס הזמנה טלפונית / אינטרנט. טופס זה מכיל את פרטי המזמין, פרטי ההזמנה, מידע ותנאים מחייבים להזמנה, חובה לקרוא את כל התנאים טרם אישור ההזמנה.
 • כל מקום שמוזכר ילד, עד גיל 11. כל מקום שמוזכר תינוק, עד גיל 2.
 • פינוי חדרים ביום היציאה מהמלון בשעה 11:00, היציאה לשדה תעופה בשעה שתקבע ע”י החברה.
 • ביטוח רפואי: עליך לדאוג לביטוח לפי צרכיך, לרבות ביטוח אישי ומטען. בחופשות אקסטרים וסקי מומלץ לרכוש ביטוח המתאים לסוג החופשה. הפוליסה המונפקת הינה באמצעות החברה המבטחת לפי בחירת הנוסע ובהתאם לכלליה ותנאיה. לידיעתך, אין הביטוח מכסה כל מקרה של ביטול ההזמנה, ועליך לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה שברשותך בעניין זה. לקבלת כל החזר שהוא, לרבות החזר דמי ביטול, עליך לפנות ישירות לחברת הביטוח. נשים בהריון חייבות החל מהשבוע ה-24 באישור רפואי בשפה האנגלית.
 • דרכון: באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות וכן לציין בפני חברת גפן הולידייס בע”מ אם ברשותו דרכון, שאינו ישראלי. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לדרכון שברשות הנוסע ודין המדינה העשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיוצ”ב הינן באחריות הנוסע בלבד, למעט אם לא יידע הסוכן את הלקוח על תנאים אלו במפורש. לקוחות המחזיקים בתעודת מעבר ישראלית חייבים להצטייד באשרת כניסה לכל מדינה אליה בכוונתם לנסוע אלא עם ברשותם דרכון נוסף (מדינה זרה) שאינו מצריך אשרת ליעד אליו הם נוסעים. מודגש כי באחריות הלקוח לוודא, כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת את גבולות הארץ, וכי דרכונו תקף וכי יש עימו את כל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה. בכל מקרה החברה אינה אחראית למצבו המשפטי ולמניעות מכל מין וסוג שהוא שחלות על הלקוח. על פי הוראות משרד הפנים נוסעים המחזיקים בדרכונים ישראליים או בתעודות מעבר ישראליות, חייבים לצאת בעזרתם מהארץ, גם אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי.
 • כללי: חברת גפן הולידייס בע”מ (להלן:”החברה” ו/או “גפן הולידייס”) הינה מארגנת חבילות נופש ושירותי תיירות באמצעות ספקי השירות השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה. גפן הולידייס מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות ובמסירות למסור את כל המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא את ההתאמה למבוקש. מובהר בזאת, כי גפן הולידייס לא תהא אחראית במקרים שבהם לחברה אין כל קשר ו/או חלק ו/או יכולת להשפיע על פעולתם של גופים אלו, ומוסכם כי היא איננה אחראית לתקלות, שיבושים ועיכובים למיניהם, העלולים להיגרם מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה וביכולתה הברורה של החברה, לרבות כתוצאה מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי של שירות כלשהו המסופק ע”י נותני השירותים ומי מטעמם וזאת עפ”י כל דין. יחד עם זאת, תפעל גפן הולידייס בנאמנות ובמסירות ללקוח ככל שניתן בידה לסייע במקרים אלו ובכל שאלה, בירור או תקלה, אין באמור לגרוע מהלקוח בזכותו לפנייה לערכאות אחרות ו/או בכל תביעה ישירה כנגד הספק. הטיסות, העברות, המלון,הארוחות, ההסעות, וכן שאר השירותים הנלוים, יסופקו ע”י ספקים חיצוניים וע”י המלונות, בארץ ובחו”ל, ובאחריותם הבלעדית. חברת “גפן הולידייס” משמשת כסוכנות נסיעות ועובדת צמוד עם הספקים לקבלת תמורה מירבית לתשלום של הלקוחות שלנו. על כל תקלה בשרות יש להודיע למשרד החברה במייל באופן מיידי.
 • טיסות: פרטי הטיסות אינם סופיים בהכרח ועשויים להשתנות לרבות מבחינת מועדיהן, מסלולן ופרטי ספק התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים הנה, על-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או הספק בלבד. על הנוסעים לאשר את טיסת החזרה בהתאם לכרטיס הטיסה ו/או בעזרת הנציג המקומי של ספק חבילת הנופש, 72 שעות לפני מועד היציאה. הינך מופנה לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את הספק. על אף האמור, במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע”י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים) יכול וייאלץ נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה הינן בגדר בקשה בלבד וחברת גפן הולידייס אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-סיפוקה של ההזמנה. באחריות המזמין לבדוק את פרטי האיות המדויק ולוודא שהאיות זהה לאיות בדרכונו לפני שהוא חותם על טופס ההזמנה. מובהר כי בגין שינוי שם ו/או עדכון איות יישא המזמין בתשלום דמי ביטול או תשלום שינוי, לפי חוקי הספק. כל שינוי תאריך ו/או מסלול יחויב בדמי שינוי כמפורט בתנאי הכרטיס ו/או בהתאם לתנאי המוביל האווירי. אין אוכל ושתיה בטיסה למעט לטסים באל על בטיסה סדירה. מקומות ישיבה מקבלים בצ’ק אין, הזמנת מקומות מראש הינה ע”י הלקוח ובתשלום נוסף, כולל לטסים באל על.
 • בתי מלון ו/או חבילות נופש: ייתכנו מקרים של תפוסת יתר, אשר בהם ייאלץ בית המלון ו/או הספק המקומי בחו”ל לשנות את בית המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה כזה, אחראי הגורם המספק את השירות להעביר את הנוסע למלון באותה רמה ו/או לספק שירות זהה לשירות שהובטח. דרגות בתי המלון נקבעות באמצעות משרדי התיירות המקומיים בהתאם לכל מדינה ואינם ניתנים להשוואה במדינות שונות. פירוט הדירוג המופיע הינו בהתאם להצגת המוסדות באותה מדינה. במקרה של בעיה יש לפנות לנציג המקומי ו/או לגפן הולידייס ו/או לבית המלון. בחלק מהמלונות אין שירותי ניקיון יומיים ושירות החלפת מגבות. ישנן ערים בהן נגבה מס מקומי בהתאם לשיעור המקומי אשר תשלומו מבוצע במקום. רמת הכשרות והיקף הכשרות הינו באחריות הספק המקומי בלבד. כמו כן החברה רשאית לשנות את תוכניות הנופש לפי שיקול דעתה המקצועית.
 • ביטול ושינויים: כל הרוכש שירות רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א–1981 (להלן:”החוק”), וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול ייעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים (א-ה ללא חגים) לפני המועד שבו אמור השירות להינתן. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, במסירה אישית ו/או בהודעה אלקטרונית לסוכן הנסיעות. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים חדשים לצרכן , לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול. זיכויים במט”ח יינתנו לפי שערי המט”ח ביום התשלום. לאחר ארבע עשר ימים מיום ההזמנה יחויב המזמין בדמי ביטול מלאים. ניתן לרכוש ביטוח ביטול נסיעה בחברות הביטוח.
 • לתשומת לבכם, החתימה על טופס זה מהווה אישור כי אני/ו מאשר/ים בחתימתי, כי קראתי את האמור לעיל, הבנתי את תוכנו ואני מסכים לתנאי המסמך. בהתאם לתקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס”ד-2003, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנות. אני מאשר בחתימתי כי הובאו לידיעתי כל התנאים הנ”ל, הבנתי אותם על בוריים וקיבלתי על עצמי את כולם מרצוני. כמו כן בחתימתי הריני מאשר לחייב את כרטיס האשראי הנ”ל במלוא סכום העסקה.
 • חתימה על טופס זה מהווה אישור כי הבנתי שנספח לטופס הזמנה “טופס פרטי חופשה וטיולים” שנשלח במייל יחד עם טופס זה, הינו כפוף לטופס הזמנה זה, ולכל התנאים והמידע הכללי המופיעים בטופס הזמנה זה.