תנאי החברה ואחריות

 • טופס הזמנה – בהתאם לתקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ד-2003.
 • טופס הזמנה טלפונית / אינטרנט. טופס זה מכיל את פרטי המזמין, פרטי ההזמנה, מידע ותנאים מחייבים להזמנה, חובה לקרוא את כל התנאים טרם אישור ההזמנה.
 • כל מקום שמוזכר ילד, עד גיל 11. כל מקום שמוזכר תינוק, עד גיל 2.
 • פינוי חדרים ביום היציאה מהמלון בשעה 11:00, היציאה לשדה תעופה בשעה שתקבע ע"י החברה.
 • ביטוח רפואי: עליך לדאוג לביטוח לפי צרכיך, לרבות ביטוח אישי ומטען. בחופשות אקסטרים וסקי מומלץ לרכוש ביטוח המתאים לסוג החופשה. הפוליסה המונפקת הינה באמצעות החברה המבטחת לפי בחירת הנוסע ובהתאם לכלליה ותנאיה. לידיעתך, אין הביטוח מכסה כל מקרה של ביטול ההזמנה, ועליך לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה שברשותך בעניין זה. לקבלת כל החזר שהוא, לרבות החזר דמי ביטול, עליך לפנות ישירות לחברת הביטוח. נשים בהריון חייבות החל מהשבוע ה-24 באישור רפואי בשפה האנגלית.
 • דרכון: באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות וכן לציין בפני חברת גפן הולידייס בע"מ אם ברשותו דרכון, שאינו ישראלי. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לדרכון שברשות הנוסע ודין המדינה העשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיוצ"ב הינן באחריות הנוסע בלבד, למעט אם לא יידע הסוכן את הלקוח על תנאים אלו במפורש. לקוחות המחזיקים בתעודת מעבר ישראלית חייבים להצטייד באשרת כניסה לכל מדינה אליה בכוונתם לנסוע אלא עם ברשותם דרכון נוסף (מדינה זרה) שאינו מצריך אשרת ליעד אליו הם נוסעים. מודגש כי באחריות הלקוח לוודא, כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת את גבולות הארץ, וכי דרכונו תקף וכי יש עימו את כל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה. בכל מקרה החברה אינה אחראית למצבו המשפטי ולמניעות מכל מין וסוג שהוא שחלות על הלקוח. על פי הוראות משרד הפנים נוסעים המחזיקים בדרכונים ישראליים או בתעודות מעבר ישראליות, חייבים לצאת בעזרתם מהארץ, גם אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי.
 • כללי: חברת גפן הולידייס בע"מ (להלן:"החברה" ו/או "גפן הולידייס") הינה מארגנת חבילות נופש ושירותי תיירות באמצעות ספקי השירות השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה. גפן הולידייס מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות ובמסירות למסור את כל המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא את ההתאמה למבוקש. מובהר בזאת, כי גפן הולידייס לא תהא אחראית במקרים שבהם לחברה אין כל קשר ו/או חלק ו/או יכולת להשפיע על פעולתם של גופים אלו, ומוסכם כי היא איננה אחראית לתקלות, שיבושים ועיכובים למיניהם, העלולים להיגרם מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה וביכולתה הברורה של החברה, לרבות כתוצאה מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי של שירות כלשהו המסופק ע"י נותני השירותים ומי מטעמם וזאת עפ"י כל דין. יחד עם זאת, תפעל גפן הולידייס בנאמנות ובמסירות ללקוח ככל שניתן בידה לסייע במקרים אלו ובכל שאלה, בירור או תקלה, אין באמור לגרוע מהלקוח בזכותו לפנייה לערכאות אחרות ו/או בכל תביעה ישירה כנגד הספק. הטיסות, העברות, המלון,הארוחות, ההסעות, וכן שאר השירותים הנלוים, יסופקו ע"י ספקים חיצוניים וע"י המלונות, בארץ ובחו"ל, ובאחריותם הבלעדית. חברת "גפן הולידייס" משמשת כסוכנות נסיעות ועובדת צמוד עם הספקים לקבלת תמורה מירבית לתשלום של הלקוחות שלנו. על כל תקלה בשרות יש להודיע למשרד החברה במייל באופן מיידי.
 • טיסות: פרטי הטיסות אינם סופיים בהכרח ועשויים להשתנות לרבות מבחינת מועדיהן, מסלולן ופרטי ספק התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים הנה, על-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או הספק בלבד. על הנוסעים לאשר את טיסת החזרה בהתאם לכרטיס הטיסה

ו/או בעזרת הנציג המקומי של ספק חבילת הנופש, 72 שעות לפני מועד היציאה. הינך מופנה לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את הספק. על אף האמור, במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים) יכול וייאלץ נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה הינן בגדר בקשה בלבד וחברת גפן הולידייס אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-סיפוקה של ההזמנה. באחריות המזמין לבדוק את פרטי האיות המדויק ולוודא שהאיות זהה לאיות בדרכונו לפני שהוא חותם על טופס ההזמנה. מובהר כי בגין שינוי שם ו/או עדכון איות יישא המזמין בתשלום דמי ביטול או תשלום שינוי, לפי חוקי הספק. כל שינוי תאריך ו/או מסלול יחויב בדמי שינוי כמפורט בתנאי הכרטיס ו/או בהתאם לתנאי המוביל האווירי. אין אוכל ושתיה בטיסה למעט לטסים באל על בטיסה סדירה. מקומות ישיבה מקבלים בצ'ק אין, הזמנת מקומות מראש הינה ע"י הלקוח ובתשלום נוסף, כולל לטסים באל על

 • בתי מלון ו/או חבילות נופש: ייתכנו מקרים של תפוסת יתר, אשר בהם ייאלץ בית המלון ו/או הספק המקומי בחו"ל לשנות את בית המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה כזה, אחראי הגורם המספק את השירות להעביר את הנוסע למלון באותה רמה ו/או לספק שירות זהה לשירות שהובטח. דרגות בתי המלון נקבעות באמצעות משרדי התיירות המקומיים בהתאם לכל מדינה ואינם ניתנים להשוואה במדינות שונות. פירוט הדירוג המופיע הינו בהתאם להצגת המוסדות באותה מדינה. במקרה של בעיה יש לפנות לנציג המקומי ו/או לגפן הולידייס ו/או לבית המלון. בחלק מהמלונות אין שירותי ניקיון יומיים ושירות החלפת מגבות. ישנן ערים בהן נגבה מס מקומי בהתאם לשיעור המקומי אשר תשלומו מבוצע במקום. רמת הכשרות והיקף הכשרות הינו באחריות הספק המקומי בלבד. כמו כן החברה רשאית לשנות את תוכניות הנופש לפי שיקול דעתה המקצועית.
 • ביטול ושינויים: כל הרוכש שירות רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן:"החוק"), וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול ייעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים (א-ה ללא חגים) לפני המועד שבו אמור השירות להינתן. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, במסירה אישית ו/או בהודעה אלקטרונית לסוכן הנסיעות. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים חדשים לצרכן , לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול. זיכויים במט"ח יינתנו לפי שערי המט"ח ביום התשלום. לאחר ארבע עשר ימים מיום ההזמנה יחויב המזמין בדמי ביטול מלאים. ניתן לרכוש ביטוח ביטול נסיעה בחברות הביטוח.
 • לתשומת לבכם, החתימה על טופס זה מהווה אישור כי אני/ו מאשר/ים בחתימתי, כי קראתי את האמור לעיל, הבנתי את תוכנו ואני מסכים לתנאי המסמך. בהתאם לתקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ד-2003, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות. אני מאשר בחתימתי כי הובאו לידיעתי כל התנאים הנ"ל, הבנתי אותם על בוריים וקיבלתי על עצמי את כולם מרצוני. כמו כן בחתימתי הריני מאשר לחייב את כרטיס האשראי הנ"ל במלוא סכום העסקה.
 • חתימה על טופס זה מהווה אישור כי הבנתי שנספח לטופס הזמנה "טופס פרטי חופשה וטיולים" שנשלח במייל יחד עם טופס זה, הינו כפוף לטופס הזמנה זה, ולכל התנאים והמידע הכללי המופיעים בטופס הזמנה זה.
 • טופס הזמנה – בהתאם לתקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ד-2003.
 • טופס הזמנה טלפונית / אינטרנט. טופס זה מכיל את פרטי המזמין, פרטי ההזמנה, מידע ותנאים מחייבים להזמנה, חובה לקרוא את כל התנאים טרם אישור ההזמנה.
 • כל מקום שמוזכר ילד, עד גיל 11. כל מקום שמוזכר תינוק, עד גיל 2.
 • פינוי חדרים ביום היציאה מהמלון בשעה 11:00, היציאה לשדה תעופה בשעה שתקבע ע"י החברה.
 • ביטוח רפואי: עליך לדאוג לביטוח לפי צרכיך, לרבות ביטוח אישי ומטען. בחופשות אקסטרים וסקי מומלץ לרכוש ביטוח המתאים לסוג החופשה. הפוליסה המונפקת הינה באמצעות החברה המבטחת לפי בחירת הנוסע ובהתאם לכלליה ותנאיה. לידיעתך, אין הביטוח מכסה כל מקרה של ביטול ההזמנה, ועליך לקרוא בעיון את תנאי הפוליסה שברשותך בעניין זה. לקבלת כל החזר שהוא, לרבות החזר דמי ביטול, עליך לפנות ישירות לחברת הביטוח. נשים בהריון חייבות החל מהשבוע ה-24 באישור רפואי בשפה האנגלית.
 • דרכון: באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות וכן לציין בפני חברת גפן הולידייס בע"מ אם ברשותו דרכון, שאינו ישראלי. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לדרכון שברשות הנוסע ודין המדינה העשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיוצ"ב הינן באחריות הנוסע בלבד, למעט אם לא יידע הסוכן את הלקוח על תנאים אלו במפורש. לקוחות המחזיקים בתעודת מעבר ישראלית חייבים להצטייד באשרת כניסה לכל מדינה אליה בכוונתם לנסוע אלא עם ברשותם דרכון נוסף (מדינה זרה) שאינו מצריך אשרת ליעד אליו הם נוסעים. מודגש כי באחריות הלקוח לוודא, כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת את גבולות הארץ, וכי דרכונו תקף וכי יש עימו את כל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה. בכל מקרה החברה אינה אחראית למצבו המשפטי ולמניעות מכל מין וסוג שהוא שחלות על הלקוח. על פי הוראות משרד הפנים נוסעים המחזיקים בדרכונים ישראליים או בתעודות מעבר ישראליות, חייבים לצאת בעזרתם מהארץ, גם אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי.
 • כללי: חברת גפן הולידייס בע"מ (להלן:"החברה" ו/או "גפן הולידייס") הינה מארגנת חבילות נופש ושירותי תיירות באמצעות ספקי השירות השונים, בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה. גפן הולידייס מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות ובמסירות למסור את כל המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא את ההתאמה למבוקש. מובהר בזאת, כי גפן הולידייס לא תהא אחראית במקרים שבהם לחברה אין כל קשר ו/או חלק ו/או יכולת להשפיע על פעולתם של גופים אלו, ומוסכם כי היא איננה אחראית לתקלות, שיבושים ועיכובים למיניהם, העלולים להיגרם מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה וביכולתה הברורה של החברה, לרבות כתוצאה מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי של שירות כלשהו המסופק ע"י נותני השירותים ומי מטעמם וזאת עפ"י כל דין. יחד עם זאת, תפעל גפן הולידייס בנאמנות ובמסירות ללקוח ככל שניתן בידה לסייע במקרים אלו ובכל שאלה, בירור או תקלה, אין באמור לגרוע מהלקוח בזכותו לפנייה לערכאות אחרות ו/או בכל תביעה ישירה כנגד הספק. הטיסות, העברות, המלון,הארוחות, ההסעות, וכן שאר השירותים הנלוים, יסופקו ע"י ספקים חיצוניים וע"י המלונות, בארץ ובחו"ל, ובאחריותם הבלעדית. חברת "גפן הולידייס" משמשת כסוכנות נסיעות ועובדת צמוד עם הספקים לקבלת תמורה מירבית לתשלום של הלקוחות שלנו. על כל תקלה בשרות יש להודיע למשרד החברה במייל באופן מיידי.
 • טיסות: פרטי הטיסות אינם סופיים בהכרח ועשויים להשתנות לרבות מבחינת מועדיהן, מסלולן ופרטי ספק התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים הנה, על-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או הספק בלבד. על הנוסעים לאשר את טיסת החזרה בהתאם לכרטיס הטיסה ו/או בעזרת הנציג המקומי של ספק חבילת הנופש, 72 שעות לפני מועד היציאה. הינך מופנה לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס והם המחייבים את הספק. על אף האמור, במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים) יכול וייאלץ נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה הינן בגדר בקשה בלבד וחברת גפן הולידייס אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-סיפוקה של ההזמנה. באחריות המזמין לבדוק את פרטי האיות המדויק ולוודא שהאיות זהה לאיות בדרכונו לפני שהוא חותם על טופס ההזמנה. מובהר כי בגין שינוי שם ו/או עדכון איות יישא המזמין בתשלום דמי ביטול או תשלום שינוי, לפי חוקי הספק. כל שינוי תאריך ו/או מסלול יחויב בדמי שינוי כמפורט בתנאי הכרטיס ו/או בהתאם לתנאי המוביל האווירי. אין אוכל ושתיה בטיסה למעט לטסים באל על בטיסה סדירה. מקומות ישיבה מקבלים בצ'ק אין, הזמנת מקומות מראש הינה ע"י הלקוח ובתשלום נוסף, כולל לטסים באל על.
 • בתי מלון ו/או חבילות נופש: ייתכנו מקרים של תפוסת יתר, אשר בהם ייאלץ בית המלון ו/או הספק המקומי בחו"ל לשנות את בית המלון המוזמן ו/או השירות המובטח. במקרה כזה, אחראי הגורם המספק את השירות להעביר את הנוסע למלון באותה רמה ו/או לספק שירות זהה לשירות שהובטח. דרגות בתי המלון נקבעות באמצעות משרדי התיירות המקומיים בהתאם לכל מדינה ואינם ניתנים להשוואה במדינות שונות. פירוט הדירוג המופיע הינו בהתאם להצגת המוסדות באותה מדינה. במקרה של בעיה יש לפנות לנציג המקומי ו/או לגפן הולידייס ו/או לבית המלון. בחלק מהמלונות אין שירותי ניקיון יומיים ושירות החלפת מגבות. ישנן ערים בהן נגבה מס מקומי בהתאם לשיעור המקומי אשר תשלומו מבוצע במקום. רמת הכשרות והיקף הכשרות הינו באחריות הספק המקומי בלבד. כמו כן החברה רשאית לשנות את תוכניות הנופש לפי שיקול דעתה המקצועית.
 • ביטול ושינויים: כל הרוכש שירות רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן:"החוק"), וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובתנאי שהביטול ייעשה לא יאוחר משבעה ימי עסקים (א-ה ללא חגים) לפני המועד שבו אמור השירות להינתן. ביטול של העסקה יש לעשות בכתב, במסירה אישית ו/או בהודעה אלקטרונית לסוכן הנסיעות. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות ההזמנה או 100 שקלים חדשים לצרכן , לפי הנמוך מביניהם, ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול. זיכויים במט"ח יינתנו לפי שערי המט"ח ביום התשלום. לאחר ארבע עשר ימים מיום ההזמנה יחויב המזמין בדמי ביטול מלאים. ניתן לרכוש ביטוח ביטול נסיעה בחברות הביטוח.
 • לתשומת לבכם, החתימה על טופס זה מהווה אישור כי אני/ו מאשר/ים בחתימתי, כי קראתי את האמור לעיל, הבנתי את תוכנו ואני מסכים לתנאי המסמך. בהתאם לתקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ד-2003, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנות. אני מאשר בחתימתי כי הובאו לידיעתי כל התנאים הנ"ל, הבנתי אותם על בוריים וקיבלתי על עצמי את כולם מרצוני. כמו כן בחתימתי הריני מאשר לחייב את כרטיס האשראי הנ"ל במלוא סכום העסקה.
 • חתימה על טופס זה מהווה אישור כי הבנתי שנספח לטופס הזמנה "טופס פרטי חופשה וטיולים" שנשלח במייל יחד עם טופס זה, הינו כפוף לטופס הזמנה זה, ולכל התנאים והמידע הכללי המופיעים בטופס הזמנה זה.

תנאים כללים / מדיניות פרטיות / תקנון האתר

 • החברה המפעילה את אתר האינטרנט Kosher-Vacation.com היא סוכנות נסיעות במהותה ועל כן היא פועלת כמתווכת בין הנוסע לבין ספקי השירותים השונים, כגון: ספקי טיסות, בתי מלון, הסעות, חבילות מיוחדות וכדומה. השירותים המוצעים באתר זה מבוצעים על אחריותם של ספקי השירותים למיניהם.

החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה. הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים על ידי החברה מהווה הסכמה מצד הלקוח לכל התנאים וההגבלות המפורטים בסעיף זה וביתר הסעיפים המתייחסים למוצרים השונים. החברה לא תידרש להחזר הפרשים כלשהם, הנובעים משינויים אלו, ללא כל קשר לתאריך ביצוע ו/או אישור ההזמנה.

מוסכם בזאת כי כל תביעה ו/או טענה של הנוסע החברה חייבת להיות מובאת בכתב לפני החברה לא יאוחר מ-10 ימים לאחר חזרת הנוסע לארץ.

 • תשלום באתר: תוכלו למלא את פרטי כרטיס האשראי המופיעים בטופס ההזמנה באתר ולשלוח אותם אלינו ביחד עם פרטי ההזמנה האחרים. פרטיכם שמורים עמנו לשימוש בלעדי עבור הזמנותיכם. הקלדת פרטי כרטיס האשראי ופרטי המשלם נועדה להקל עליכם לסיים את ההזמנה בדרך קלה ומהירה. החיוב בפועל יתבצע על ידי סוכן החברה שיטפל בהזמנה שלכם, החיוב יבוצע רק לאחר קבלת אישור סופי מהספק/ים על הזמנתכם. בחלק מההזמנות החיוב יבוצע ישירות ע"י הספק/ים. 
 • הבטחת מחיר: מחירי השירותים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת ובכל מקרה, עליית המחירים יכול ותחול גם על ההזמנות שכבר בוצעו, למעט על הזמנות שאושרו ושולמו מראש במלואם.
 • דמי טיפול: החברה תגבה דמי טיפול בסך 200 ש"ח על כל שינוי ו\או ביטול שיבוצע לאחר אישור ההזמנה, בין אם על ידי הלקוח ובין אם על ידי ספק השירותים, וזאת ללא קשר לדמי הטיפול שייתכן וייגבו על ידי ספקי השירותים בפועל.
 • הצהרת ומדיניות פרטיות: מדיניות הפרטיות באתר https://kosher-vacation.com/ באפליקציה, בקבוצת פייסבוק, ובשאר האתרים החיצוניים המשמשים את החברה לפרסום ומכירות  (יחד ולחוד להלן: "האתר"). החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות הגולשים באתרי האינטרנט, האפליקציות, העמודים הרלוונטיים במדיה חברתית ובכל מדיה מקוונת אחרת שהיא מפעילה. כל האמור בתנאים הכללים וביתר המסמכים המשפטים באתר החברה, באפליקציה שלה ובכל מדיום מקוון אחר, לרבות תנאי השימוש שם, יחול גם על מסמך זה והמונחים הננקטים שם יחולו גם כאן. הצהרת ומדיניות פרטיות זו תעודכן מעת לעת ובכל עת תחייב אך ורק לפי נוסחה האחרון המפורסם בכל עת רלוונטית. אם אינכם מסכימים לנוסחה כפי שהוא במועד בו אתם מבצעים פעולה כלשהי, אנא אל תבצעו אותה. ביצוע פעולה באתר או מסירת מידע, משמעם כי קראתם את המפורט מטה והסכמתם לו.  החברה אוספת את הפרטים שלכם במטרה לאפשר לכם ליהנות מהצעות הנופש המעניינות אתכם ביותר ואשר מתאימות לרצונותיכם. המידע ו/או פרטי הקשר שלכם אותם תמסרו לנו ישמשו את החברה את שותפיה העסקיים ואת הספקים שעובדים עם החברה, על מנת להציע לכם הצעות שונות בתחום נופש, תיירות, תעופה פנאי, ספורט ובילויים. אם אינכם מעוניינים בכך- אנא אל תמסרו לנו מידע.

החברה תאסוף את כל סוגי המידע שתמסרו לאתר ביוזמתכם והן מידע שייאסף על ידי האתר במהלך שימושכם בו. כמו כן ישמר בידי החברה מידע אשר אינו מתפרסם באופן יזום, דוגמת תכתובות פנימיות, פרטי ההזמנות והחבילות אותן רכשתם, פרטי מועדי נסיעותיכם ומקומות השהות שלכם, עותקי הסכמים ככל שיחתמו, היסטוריית הפעילות שלכם, תשלומים שביצעתם, וכן כל מידע אחר שצוין לידו במפורש כי לא יתפרסם. כמובן שאינכם חייבים למסור את המידע כולו או מקצתו, אולם בלא למוסרו יתכן ולא תוכלו להשתמש בשירותים כאלו ואחרים שהחברה מעמידה לרשותכם או לרכוש חבילות או הזמנות כאלו ואחרות. אם בחרתם למסור את המידע ולעשות שימוש בשירותים, אתם תחשבו כמסכימים לכל האמור בהצהרת ומדיניות פרטיות זו, בתנאים הכללים של האתר ובכל מסמך אחר המופיע באתר וחל עליכם. בעת השימוש באתרי החברה ואחרים (דוגמת פייסבוק) יצטבר אצלנו מידע (לרבות ביחס להתנהלותכם ברשת, הזמנות חופשה ופנאי שונות שתבצעו, לוח הזמנים שלכם, דפי מידע או פרסומות שקראתם, העמודים בהם צפיתם, הנושאים שעניינו אתכם, פרטי המחשב או הטלפון או כל חומרה אחרת שבאמצעותה ניגשתם לאתר ועוד). המידע נשמר על ידינו, בשרתי החברה.

האתרים השונים המופעלים על ידי החברה אף משתמשים באמצעי איסוף מידע שאינו מזהה אישית, דוגמת ‘קוקיות׳ (Cookies),  Facebook Pixel, Beaconsואמצעים שונים אחרים לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש שלכם בהם, לקבלת מידע סטטיסטי או כזה שאינו מזהה אתכם אישית על התנועה לאתר ובאתר, לפניות פרסומיות חוזרות אליכם, לאימות פרטיכם, להתאמת האתר להעדפותיכם האישיות,  לביטול הצורך להקליד את פרטיכם כל פעם מחדש, וכדומה. ‘קוקיות׳ (Cookies), למשל, הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר במחשביכם לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה׳עוגיות׳ יפקעו כאשר תסגרו את הדפדפן ואחרות ישמרו במחשבכם (ולא אצל האתר).  אם אינכם רוצים לקבל ‘קוקיות׳ תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. עם זאת, זכרו שנטרול ה׳קוקיות׳ יגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים שונים, לרבות אלו של החברה. בנוסף לכך, אתם יכולים למחוק את ה׳קוקיות׳ במחשביכם בכל רגע, אך אנא אל תעשו זאת אלא אם כן אתם משוכנעים שרשמתם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים שונים במקום בטוח ושתוכלו להתנהל כרצונכם בלעדיהן.

השימוש במידע שנאסף אצלנו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת, וזאת למטרות המפורטות. 1. כדי לבצע עבורכם את ההזמנות אותן ביקשתם. 2. כדי להציע לכם הצעות דומות או משלימות או מתווספות על השירותים בהם התעניינתם או שאותם רכשתם. 3. כדי להתאים את האתר לצרכיכם, לרבות בהצעת הצעות ייעודיות לכם, בניהול "עגלת הקניות" שלכם והזמנותיכם באתר וכדומה. 4. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות וציפיות המשתמשים באתר, וכן כדי לבטל כל שירות ו/או תוכן קיים. 5. לשם משלוח מידע ופרסומות של מפרסמים שונים מטעם החברה באמצעים שונים, דוגמת דואר אלקטרוני ומכשירי טלפון סלולארי (SMSלמשל) וכן הודעות הקשורות לתפקוד האתר והשלמת העסקאות שלכם באמצעותו. באישור התנאים הכללים באתר הינכם מאשרים כי מידע ופרסומות כאלו ישלחו אליכם, בכל עת תוכלו לבטל את הסכמתכם ולחדול מקבלתם.  עם זאת, אם תבחרו שלא לקבלם, אתם עלולים שלא לקבל הודעות חשובות המתייחסות לכם, ולכן האחריות לכך תהיה על כתפיכם בלבד. 6. ליצירת קשר אתכם במקרה הצורך. 7. לצורך כל ניתוח והפקת מידע, סטטיסטי או אישי עבור האתר וכן עבור מפרסמים וצדדים שלישיים אחרים. למרות האמור לעיל, המידע שיימסר לכל צד שלישי יהיה סטטיסטי בלבד ולא יזהה אתכם אישית. 8. קורות החיים שלכם, ניסיונכם התעסוקתי וכל מידע רלוונטי אחר בנושא זה, ישמר רק לצרכי שימוש פנימי ולשם הצעת משרות רלוונטיות אליכם. 9. לכל מטרה אחרת, המפורטת בהצהרת ומדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר או נדרשת לצורך איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר. 10. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

החברה מבקשת לשלוח אליכם מדי פעם בפעם בדואר אלקטרוני, בהודעות טקסט קצרות ("SMS"), במדיה חברתית ובכל מדיה מקוונת אחרת מידע בדבר שירותיה, ההצעות העומדות לרשותכם וכן מידע פרסומי אחר, שלה, של החברות והספקים הקשורים עימה ושל שותפיה העסקיים. כמובן שתוכלו לבטל את הסכמתכם לקבלת המסרים בכל עת באמצעות הודעת "הסר" למקור ממנו קיבלתם את ההודעה.

החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש שתמצא לנכון למטרות המפורטות מעלה בפרטיכם האישיים והמידע שנאסף ביחס אליכם ולפעילותיכם. אולם, החברה לא תעביר לצד שלישיים כלשהם את פרטיכם האישיים המזהים אלא במקרים או נתונים כמפורט להלן: 1. לעובדי ונציגי האתר וכן לספקים המנויים בו (כגון חברות סליקת כרטיסי אשראי, סוכני נסיעות, חברות תעופה, בתי מלון וכדומה) לשם אספקת כל שירות אותו ביקשתם, השלמת ההזמנות שלכם באתר וביצוען בפועל. 2. מידע סטטיסטי או התנהגותי אחר שאינו מזהה אישית שיסייע למפרסמים להתאים את הפרסומות וההצעות המוצגות בפניכם, אליכם. 3. לתשומת לבכם – סליקת כרטיסי האשראי ששלחתם באתר מבוצעת על ידי צדדים שלישיים במסגרת ההתקשרות עמנו. כל הפרטים הקשורים בסליקה זו נאספים על ידי אותם צדדים שלישיים, העושים בהם שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות שלהם ולא שלנו. לחברה אין כל יכולת לשלוט בהתנהלותם. 4. אם תפרו את תנאי השימוש באתר או תפרו כל מסמך משפטי מחייב אחר באתר, או אם תבצעו באמצעות או בקשר עם האתר פעולות כלשהן הנחזות כמנוגדות לדין, הפוגעות בצדדים שלישיים, המפרות חוזה או שיש בהן כדי לסכן או להזיק לאתר, לרבות כל ניסיון לבצען. במקרים אלה, יהיה האתר רשאי למסור את המידע לפי הנדרש. 5. אם יתקבל בידי האתר צו שיפוטי או הוראה אחרת של רשות מוסמכת המורה לאתר למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם, ובמידה המפורטת באותו צו. 6. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, ביניכם לבין החברה או ספקי ושותפי החברה, או מי ממנה. 7. מקום בו החברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם, לרכושכם, לשמכם הטוב, לאלו שלה או לגופו או לרכושו של צד שלישי. 8 בין חברות קשורות לחברה או ככל שהאתר ו/או עסקיו ימכרו ו/או יועברו לאחרים, ובלבד שאף הם יהיו כפופים למדיניות זו. 9. אם האתר ו/או החברה יתמזגו עם גוף אחר או ימזגו פעילות (כולה או חלקה) עם צד שלישי – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף הממוזג העתק מן המידע שנאגר אודותיכם, ובלבד שאותו גוף ייטול על עצמו את הוראות והתחייבויות הצהרת מדיניות פרטיות זו ויכבד אותה.

החברה עושה מאמצים ככל שביכולתה כדי למנוע כניסה בלתי-מורשית למאגר המידע שלה, אלא שמאמצים אלה אינם מסוגלים להעניק בטחון מושלם בפני פריצת המאגרים ודליפת מידע. החברה אינה מתחייבת ששרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. ככל שבוצעה פריצה כאמור ודבר זה יובא לידיעת החברה, וככל ויש חשש שכמות מידע רבה נחשפה (להבדיל מאירועים קטני היקף), החברה תפעל כמיטב יכולתה להביא עובדה זו לידיעתכם.

בפרסומות שונות באתר יתכן שתופעלנה ‘קוקיות׳ של חברות מסחריות אחרות. השימוש שחברות אלה עושות ב׳קוקיות׳ ובמנגנונים דומים כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של החברה. לחברות הללו אין גישה ל׳קוקיות׳ של החברה ולחברה אין גישה ל׳קוקיות׳ שלהן.  
תנאי שינוי וביטול: מובהר בזה כי התחייבות החברה לרכוש בעבור הנוסעים כרטיסי טיסה, בתי מלון, הפלגות, טיולים מאורגנים, חבילות נופש, שירותי השכרת רכב ושירותי תיירות נוספים, תהיה מותנית בכל עת בזמינות בפועל. בכל מקרה של אי זמינות השרות, תפעל החברה כמיטב יכולתה ומבלי להתחייב למציאת חלופה, אל מול ספקי השירותים בפועל לשם מציאת חלופה הולמת ולהעבירה ללקוח לאישורו. החברה לא תישא בחבות בגין מעשים או מחדלים, ברשלנות או שלא ברשלנות, של חברות תעופה, בתי מלון, ספקים, וצדדים שלישיים אחרים שמהם רכשה את השירותים. עם זאת החברה את מירב המאמצים על מנת לייצג את האינטרס של הלקוח בפני אותם גורמים.

החברה לא תישא בחבות בגין כל אי ביצוע או עיכוב בביצוע, כתוצאה מנסיבות בלתי צפויות שמעבר לשליטתה ו/או שלא יכלה לחזות ולהיערך אליהן מראש לרבות כוח עליון, כוחות טבע, כשלים במערכת חשמל, תקשורת לווין או רשתות, גישה בלתי מורשית או גניבה, סכסוכי עבודה או שביתות כלליות. יוער כי בנסיבות אילו בכל מקרה לא הייתה יכולה החברה למנוע את ביטול האירוע ו/או אי מתן השירות. ביקש לקוח לבטל הזמנה שאושרה יחולו עליו דמי ביטול הקבועים בחוק הגנת הצרכן בסעיף 14 ג' או בתקנות הגנת הצרכן. כל זאת בתנאי והשירותים אינם ניתנים במלואם בחו"ל, ככל ויצויין לגבי שירות / חופשה מסוימים כי הינם במחיר מבצע, המבצע הינו מכיוון שהתשלום מועבר ישירות לספקים ובכפוף לכך לא יהיה ניתן לקבל החזר על השירות שהוזמן, אי לכך לא יחול חוג הגנת הצרכן על מחירי המבצע ולא יהיה ניתן לבטל את ההזמנה לאחר אישורה, כל ביטול יחויב במחיר מלא של החופשה לאחר אישור ההזמנה.
בנוסף לדמי הביטול החלים בחוק, החברה תגבה דמי טיפול בסך 200 ש"ח על כל שינוי ו\או ביטול שיבוצע לאחר אישור ההזמנה, בין אם על ידי הלקוח ובין אם על ידי ספק השירותים, וזאת ללא קשר לדמי הטיפול שייתכן וייגבו על ידי ספקי השירותים בפועל.
במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו. החברה תהא רשאית לבטל עסקה, א. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, ב. במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.

 • מידע חשוב ללקוח: כל אזרח ישראלי המבקש לצאת מן הארץ, אחראי בלעדית להצטייד במסמכים הבאים: דרכון – וודאו כי הדרכון שברשותכם בר תוקף ל – 6 חודשים לפחות לפני צאתכם מהארץ. צלמו את דרכונכם לפני היציאה מהארץ ושימרו את הצילומים בנפרד. אשרות כניסה– באחריותכם לדאוג לאשרות כניסה למדינות בהן תרצו לבקר. ודאו את הצורך באשרה עם הקונסוליה של המדינה בה תרצו לבקר. מומלץ להוציא את כל אשרות הכניסה בארץ, גם אם מועד הביקור מאוחר ותוקף האשרה יפוג. חידוש אשרת ביקור בחו"ל קל יותר. במקרים רבים לא ניתן יהיה לקבל אשרה בחו"ל אם הבקשה המקורית לא הוגשה בארץ.

 ביטוחים: לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני הנסיעה. מומלץ כאמור לרכוש פוליסת ביטוח בכל חברה שתמצא לנכון. אם לא תעשה כן – תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי העשייה עליך. כיסוי הביטוחים הינו באחריותן הבלעדית של חברות הביטוח השונות והפוליסה מהווה חוזה בינך לבין חברת הביטוח. לקבלת החזר כלשהו יש לפנות ישירות לחברת הביטוח.
לתשומת לבך, מומלץ לרכוש ביטוח ביטול נסיעה "טריפ גרנטי" המאפשר ביטול הנסיעה, מכל סיבה שהיא ובכפוף לתנאי הפוליסה.

תרופות וחיסונים: עליכם לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים במדינות בהן תבקרו. התייעצו עם הרופא האישי שלכם ופנו למשרד הבריאות או לאחד המרכזים הרפואיים המתמחים בנושא.

 תשלומים: בחלק מהמוצרים נדרש תשלום מלא בגין המוצר. השירותים שלגביהם מופיע באתר מחיר ברירת מחדל במטבע ישראלי יחויבו במטבע ישראלי (שקל) בסך הכולל של השירותים הנרכשים. האופציה להחלפת מטבע באתר ניתנת רק לאינדיקציה של המחיר במטבע זר ולא כאופציה לחיוב במטבע זר. השירותים שלגביהם מופיע באתר מחיר ברירת מחדל במטבע זר יחויבו במטבע ישראלי (שקל) לפי שער (המטבע המופיע בשירותים הנרכשים כברירת מחדל) מכירה של העברות והמחאות גבוה שנקבע ביום העסקים שקדם למועד התשלום בפועל. החזר יינתן בשקלים בלבד ולפי שער מזומנים נמוך בניכוי דמי רישום, ביטול ותוספות אשראי עד 60 ימי עסקים לאחר הביטול. במקרה של ביטול מצד הספק ובכפוף לאישורו, יוחזר לנוסע מלוא הסכום שהנוסע שילם בשקלים בלבד.סה"כ לתשלום במטבע זר הינו לפי שער המכירה להעברות והמחאות כפי שפורסם ע"י בנק בישראל ביום העסקים שקדם למועד התשלום, למעט בגין הזמנת שרותי תיירות המתבצעים במלואם בחו"ל, לרבות שירותי לינה, השכרת רכב ושיט שלא נרכשו במסגרת חבילה הכוללת גם כרטיסי טיסה, אשר לגביהם יחויב הלקוח לפי שער מזומנים גבוה כפי שפורסם על ידי בנק בישראל ביום העסקים שקדם למועד התשלום. 

טיסות כללי: הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים. המסלול וזמני הטיסות, נמצאים באחריותן הבלעדית של חברות התעופה וייתכנו מקרים בהם יהיו שינויים בזמני הטיסות אף ללא הודעה מוקדמת על כך. חלקן של הטיסות מופעלות בשיטת ה – Code Sharing (טיסות משולבות) ואין החברה אחראית לשילובים אלו כמו גם לשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן, ועל כן לא תיענה כל דרישה להחזר או פיצוי בגין הוצאות או עגמת נפש שנגרמו לנוסע עקב השינויים במועדי הטיסות ו/או בחברות התעופה. לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים טיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה כמו גם בחזרתה. במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה ע"י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים) יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. במקרה שכזה עושות חברות התעופה את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמת לנוסע. כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה/נסיעה. בחלק מהטיסות מסופקות ארוחות, הארוחות המסופקות הן באחריותה הבלעדית של חברת התעופה. החברה אינה יכולה להתחייב בפני הנוסע שיקבל אוכל מיוחד (כשר, צמחוני וכו'), גם אם הזמין אותו מראש. יש להדגיש כי קיימות טיסות שכר אשר בהן כלל לא מוגשות ארוחות.

 מטען וכבודת יד: כרטיסי הטיסה במחלקת תיירות למרבית היעדים בעולם מתירים לנוסע כבודה במשקל של 20 ק"ג + כבודת יד במשקל 5 ק"ג בלבד. חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום בגין משקל עודף לרבות כבודת יד לפי תעריף שנקבע על ידן וע"פ שיקול דעתן הבלעדי. אין חברות התעופה מתחייבות לקבל כבודתו של נוסע באותה טיסה יחד עימו, אם עלתה הכבודה על המותר, אף אם שילם בגין המשקל העודף. במקרים חריגים אלו תגיע הכבודה על טיסה אחרת, באחריותה של חברת התעופה. במקרה של אבדן ו/או נזק למטענכם בתחנת היעד בחו"ל, עליכם לפנות למשרד סוכן השינוע באולם הנוסעים הנכנסים ולדאוג למלא טופס אובדן/נזק למטען.

שימו לב! תינוקות עד גיל שנתיים אינם זכאים להטסת כבודה ולמקום ישיבה. אין אפשרות להתחייב על מקומות ישיבה מסוימים בטיסה ו/או על שורות ראשונות במטוס.

 אחריות בתי מלון: החברה משמשת כמתווכת בין סיטונאי התיירות לבין הנוסע. השירותים המוצעים מבוצעים על אחריותם של סיטונאי התיירות למיניהם. החברה אינה אחראית על הפעלתו היום-יומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג האוויר, החלפת המצעים בחדרים, חימום מי הרחצה וכו'. חשוב לדעת: דרגות בתי המלון נקבעות על ידי משרד התיירות המקומי בכל ארץ ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין ארצות שונות. אנו מחויבים להציג את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה ע"י המוסדות הרשמיים באותה מדינה גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת. שובר המלון מזכה את הלקוח בלבד בשירותים ובמועדים הנקובים בו בלבד, השובר אינו ניתן להסבה ו/או המרה. אי ניצול השירותים המפורטים בשובר, כולם או מקצתם, לא יקנה ללקוח כל זכות תביעה או החזר כספי.